10 – lecie Klubu Seniora

Klub Seniora z Jarużyna obchodził ostatnio 10 rocznicę. Na tę uroczystość przybyli honorowi goście: Zastępca Wójta Gminy -  Maria Jończyk oraz Dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury - Marek Manuszewski. Na ręce przewodniczącej koła złożono życzenia oraz wręczono kwiaty.

Przy wspólnym posiłku i muzyce resztę wieczoru spędzono na rozmowach i omawianiu  planów na przyszłość.

AO