RODO

           Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że

 • Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko, reprezentowany przez Dyrektora.

 • Inspektor Ochrony Danych

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kierować do Inspektora Ochrony Danych powołanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku.
Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie na adres korespondencyjny: Gminny Ośrodek Kultury
   w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”;
  • przez e-mail:iwona.kostecka@konsultan.pl;
  • telefonicznie, pod numerem telefonu : +48 729 057 573; 
  • osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 • Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
  Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu: 
  • realizacji zadań własnych, bądź zleconych, określonych przepisami prawa,           

          realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Gminny Ośrodek    

          Kultury w Osielsku obowiązków określonych przepisami prawa, również wtedy gdy 

          jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

          ramach sprawowania władzy publicznej, 

  • wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy,

 c) mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a
       o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
       i  zakresie.

 • Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym
i podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 • Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia tych danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przeniesienie siedziby


This will close in 20 seconds