RODO

(Klauzula Informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji umowy i wypłaty Art. 6 ust. 1 lit. b lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą Art. 6 ust.1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Jeśli Pan/Pani ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pan/Pani skontaktować z inspektorem danych osobowych w GOK Osielsko: Iwona Kostecka za pomocą maila: kostecka@ido.edu.pl, telefon: 729- 057- 573.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach: realizacji umów, wypłaty lub odwołania zgody).

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator Danych Osobowych Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo w niesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.)